Solex torna in strada, Easybike ne produrrà 3500 pezzi